Informacje o szkole - Historia


 

 

 

             Historia naszej placówki rozpoczęła się w marcu 1967 roku, kiedy to z inicjatywy Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Powiatowej Rady Narodowej rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie, by ukończyć ją w czerwcu roku 1970.
1 września tego samego roku mogło więc zasiąść w ławkach pierwszych 670 uczniów.W podniosłej uroczystości otwarcia naszej placówki udział wzięli przedstawiciele władz, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
W roku szkolnym 1974/1975 Łukowskie Zakłady Obuwia i Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ufundowały i przekazały szkole jej pierwszy sztandar.
Lata 1983 - 1988 były okresem wyżu demograficznego, toteż szkoła liczyła 1750 dzieci uczących się w 57 oddziałach i nauczanych przez 77 pedagogów.
Niedogodności związane z tak dużą ilością uczniów mieszczących się w niezbyt obszernym budynku rozwiązało otwarcie Szkoły Podstawowej nr 5, która przejęła część młodzieży.
Po przemianach samorządowych zachodzących naszym kraju, od 1 stycznia 1994r., Szkoła Podstawowa nr 4 stała się szkołą samorządową. W marcu tego samego roku uchwałą Rady Pedagogicznej zaprzestano używać imienia poprzedniego patrona. Rozpoczęto starania o demokratyczny wybór patrona, który byłby godnym wzorem osobowym dla naszych wychowanków.
Rok szkolny 1998/1999 przyniósł  kolejną zmianę. Dzięki staraniom dyrektora szkoły - pani Elżbiety Pogodzińskiej, utworzono pierwsze klasy integracyjne. Zgodnie z ideą Marii Grzegorzewskiej - prekursorki integracji - otworzyliśmy podwoje naszej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wielu małym mieszkańcom naszego miasta i okolic umożliwiło to podjęcie nauki, razem z ich zdrowymi rówieśnikami. Dzięki podjęciu przez dyrektora szkoły, ścisłej współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stworzono odpowiednie warunki lokalowe, dostosowując architekturę budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (wykonano podjazdy dla wózków inwalidzkich, zamontowano windę w budynku szkolnym, dostosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych). Zatrudniono także specjalistów wspomagających proces integracji w szkole (nauczyciele wspierający) oraz utworzono Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjne (psycholog, logopeda, rehabilitant). Przez wiele lat nabywania doświadczeń placówka nasza stała się prekursorem integracji w rejonie łukowskim. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi szkołami wprowadzającymi klasy integracyjne, szkolimy kadrę pedagogiczną tych placówek, służymy pomocą. Z Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła otrzymała sprzęt do terapii i oprogramowanie do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (Biofeedbeck) , pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie i sprzęt komputerowy do pracowni logopedycznej ( Tomatis) o łącznej wartości  297 245 zł.  W powiecie łukowskim jesteśmy jedyną placówką, która prowadzi  tak specjalistyczne terapie psychologiczne i logopedyczne dla swoich uczniów.                         

W 1998 roku zostały podjęte działania zmierzające do wyłonienia patrona dla naszej placówki. Spośród wielu kandydatów społeczność szkolna (uczniowie, rodzice i nauczyciele)  wyłoniła na patrona naszej szkoły dr Bronisława Chącińskiego- społecznika, człowieka zasłużonego dla regionu i miasta Łukowa. Dwa lata trwały przygotowania do nadania szkole imienia W 2000 roku odbyła się  uroczystość nadania szkole imienia i przekazania ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru szkoły.
Od 1 września 1999 roku nauczanie w Szkole Podstawowej nr 4 dostosowane zostało do wymagań reformy oświatowej. Dzięki staraniom dyrektora szkoły - pani Elżbiety Pogodzińskiej, utworzone zostało Gimnazjum nr 1, które mieści się w tym samym budynku i kształci naszych absolwentów. W roku szkolnym 2004/2005 pierwsi nasi absolwenci z klas integracyjnych podjęli naukę w tym gimnazjum.
          Pracujemy zgodnie z założeniami programu wychowawczego naszej szkoły, w którym największą wartością zarówno dla rodziców jak i nauczycieli jest dobro dziecka. Każde dziecko jest indywidualnością, podkreślamy więc jego niepowtarzalność i bogactwo duchowe. Chcemy wychować naszych uczniów w duchu wzajemnej pomocy, szacunku i akceptacji, tolerancji wobec zachowań odmiennych i odpowiedzialności za słabszych. Pragniemy, aby nasi absolwenci wyrośli na ludzi podążających drogą poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie dobra, prawdy i piękna.
W naszych wysiłkach edukacyjnych i wychowawczych przyświeca nam przesłanie Marii Grzegorzewskiej, które stało się misją naszej szkoły a brzmi ona następująco:

"Należy odkryć w każdym to, co ma najlepsze poprzez stworzenie możliwości twórczego rozwoju i budzenia twórczego niepokoju w działaniu"


 

 

 

Copyright © 2008 SP4 Łuków