Oferta szkoły - Oferta edukacyjna


 

 

 

Oferta edukacyjna

W naszej szkole otaczamy swoich uczniów życzliwą opieką. Tworzymy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości. Pomagamy wkraczać   w fascynujący świat wiedzy. Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.  Chcemy, by szkoła była dla dzieci ich drugim domem
     Kładziemy nacisk na:

·        rozwijanie twórczego myślenia,

·        opanowanie dwóch  języków obcych,

·        umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu,

·        umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności,

·        czynny udział w życiu kulturalnym swojej małej ojczyzny

Uczniom  zapewniamy:

·         wysoki poziom nauczania

·        naukę języków obcych już od klasy pierwszej                                                                                         

·        zajęcia w nowocześnie wyposażonej  pracowni językowej

·        zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej

·        uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań

·        zajęcia nauki pływania

·        zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne

·        opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej

·        korzystanie z bogatego zbioru bibliotecznego

·        systematyczną pomoc pedagoga, logopedy psychologa i rehabilitanta

·        szeroki program imprez klasowych i szkolnych

·        bogatą ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych

·        wycieczki turystyczno-krajoznawcze

·        wyjazdy do kin i teatrów

·        obiady w stołówce szkolnej                                                                  

·        ciekawe zajęcia w czasie ferii zimowych

            Rodzicom zapewniamy:

·        pomoc w organizowaniu i koordynacji prac  Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

·        comiesięczne spotkania ze wszystkimi nauczycielami w ramach konsultacji w sprawie postępów uczniów i ich osobistego rozwoju,

·        możliwość współdecydowania o  organizacji pracy szkoły i dokonywanie systematycznej jej oceny poprzez powołany w szkole organ, którym jest  Rada Rodziców.


 Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba    o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego.

 

 

 

Copyright © 2008 SP4 Łuków