Samorząd Uczniowski - Klasy IV-VI - Inne ważne informacje


 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

                                                                                                             „Odważ się być mądrym”
                                                                                                                     Sapere aude

  

I.                   Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łukowie.

 Celem działania Samorządu  jest:

1/  Organizowanie życia  naukowego, kulturalnego i sportowo – rekreacyjnego szkoły.

2/   Reagowanie  na wszelkie oficjalne głosy poszczególnych nauczycieli, uczniów i klas.

 

II.                Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 

1/  Parlament- wszyscy  uczniowie szkoły

2/  Zarząd Samorządu Uczniowskiego składający się z przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.

3/  Rady klasowe:

     a/  w skład rady klasowej wchodzi gospodarz i zastępca gospodarza.

          Wybory w klasach są tajne,  powszechne i bezpośrednie i ważne 1 rok,

      b/  wszystkie rady klasowe tworzą parlament.

4/   Wszyscy członkowie Parlamentu mają równe prawa.

5/    Celem kierowania pracami Parlamentu i strzeżenia jego praw, członkowie Samorządu

       wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

6/    Przewodniczący i zastępca przewodniczącego wybierani są przez uczniów i nauczycieli w ogólnym,  tajnym równym i bezpośrednim głosowaniu przeprowadzonym  przez Uczniowską  Komisję Wyborczą.

7/    Kadencja Przewodniczącego i jego Zastępcy trwa  od 15 czerwca do 15 czerwca następnego roku szkolnego.

8/    Członkowie Zarządu wybierani są przez Parlament w drodze  głosowania tajnego

        w miesiącu maju.

 

III.             Władze Samorządu Uczniowskiego

 

1/   Przewodniczący i Zastępca są odpowiedzialnymi  współorganizatorami:

      -  życia kulturalnego uczniów,

-         imprez sportowo- rekreacyjnych,

-         współpracy szkoły  z Dyrekcją  i wychowawcami klas                                                

2/   Zarząd może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i w zebraniach Rady Rodziców, jeżeli prezentują sprawy dotyczące Uczniów.

3/   Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dwukrotnie w ciągu roku zdają sprawozdanie z działalności Samorządu.

4/   Parlament ma prawo dokonywać zmian osobowych w  składzie Zarządu przed upływem

       jej kadencji, w razie  rażącego   naruszenia obowiązków i przepisów Regulaminu Ucznia.

5/    Parlament ma prawo  wnieść votum nieufności. Parlament  może gromadzić fundusze

       z dobrowolnych składek uczniów i innych źródeł.

6/    Zgromadzone fundusze mogą być  wykorzystane na zakup 

-   materiałów na gazetki Samorządu Uczniowskiego.

-         nagród rzeczowych dla uczniów biorących  udział w konkursach organizowanych

z okazji Świąt i uroczystości szkolnych.

-         wnosić wpłaty na akcje charytatywne.

7/  Działalność Parlamentu oparta jest na rocznym harmonogramie pracy Samorządu.

8/  Harmonogram pracy  przedstawiony jest we wrześniu do zatwierdzenia w drodze

       głosowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

IV.              Gospodarze klas

 

1/   Gospodarze  klas pełnią rolę organu  wykonawczego w Parlamencie są odpowiedzialni

       za działalność swoich klas.

2/    Gospodarze  klas są  zobowiązani  do wykonywania poleceń parlamentu, zleconych

        przez Zarząd.

 

V.                 Obowiązki

 

1/   W przypadku naruszenia Regulaminu Szkolnego lub uchwał Parlamentu przez gospodarza lub zastępcę gospodarza można zastosować następujące sankcje:

-         udzielić  ostrzeżenia z decyzją rozpatrzenia możliwości  dalszego reprezentowania

własnej klasy

-         pozbawić na wybrany okres prawa głosu. 

 

VI.              Opiekunowie Parlamentu.

 

1/   Rolę  opiekuna pełni dwóch nauczycieli wybranych przez Parlament w drodze tajnego, demokratycznego głosowania na dwuletnią kadencję.

2/   Opiekunowie pełnią rolę doradcy.

 

Historia Samorządu Uczniowskiego klas IV - VI:

 

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łukowie rozpoczął swoją działalność tuż po rozpoczęciu pracy szkoły. Opiekunką samorządu była wówczas pani Barbara Tyszko, zaś od roku 1972 do 1990 pani Sabina Hryciuk. Samorząd Uczniowski tworzyły wtedy klasy I – VIII, dopiero w roku szkolnym 1980/1981 powstały dwa odrębne samorządy dla klas I – III i klas IV – VIII.

Samorząd Uczniowski składał się z pięciu odrębnych sekcji: imprezowej, prac społeczno – użytecznych, sportowej, gospodarczej, naukowej. W obrębie sekcji uczniowie pracowali przy organizowaniu różnych uroczystości szkolnych i narodowych, organizowali pomoc koleżeńską dla uczniów słabszych, odpowiadali za czystość w szkole i na boisku szkolnym. Realizowali hasło, stanowiące motyw przewodni „Samorząd Szkolny współgospodarzem szkoły”.

Samorząd Uczniowski wchodził w skład Organizacji Młodzieżowych działających w naszej szkole, obok którego działały jeszcze: Szczep Harcerski Im. Bohaterów Walk, Szkolna Kasa Oszczędnościowa, Polski Czerwony Krzyż, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolne Koło Sportowe.

Uczniowie tworzyli również gazetkę ścienną. Tematykę dobierali zgodnie z rocznicami lub z aktualnymi sprawami uczniów. W latach 70-tych zaczęto redagować „Kronikę Samorządu Uczniowskiego”, gdzie przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia w szkole.

Od początków istnienia samorządu, opiekunowie wdrażali uczniów w chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym, poprzez: przekazanie funduszy ze zbiórki makulatury na Fundusz Zdrowia, duży wkład szkoły w budowę Domu Spokojnej Starości, pomoc przedszkolom w odnawianiu zabawek, pomoc w budowaniu pomnika „Dzieciom Zamojszczyzny”. Uczniowie naszej szkoły pomagali przyrodzie, uczestnicząc w akcji „Pomóż ptakom przetrwać zimę”.

W latach 80-tych rozpoczęła swoją działalność gazetka szkolna „Echa szkolne”, która ukazywała się raz w miesiącu i zawierała aktualności z życia szkoły oraz sprawy interesujące młodzież. Gazetkę redagowali uczniowie z koła polonistycznego pod opieką pani Irminy Szymanowicz.

Od roku1991 do roku 1997 opiekunkami były panie Irmina Szymanowicz i Iwona Zubkiewicz, zaś w latach 1997 – 2003 pani Barbara Bielecka i pani Danuta Kowal.

W samorządzie działały sekcje: kulturalno – oświatowa, porządkowa, plastyczna oraz fotograficzna i radiowa. Samorząd Uczniowski pracował społecznie, pomagając Domowi Pomocy Społecznej w Ryżkach oraz dzieciom specjalnej troski. Szkoła brała udział, angażując przy tym wszystkich uczniów, w akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie z pocztem sztandarowym reprezentowali szkołę podczas uroczystości narodowych. W roku szkolnym 2002/2003 po raz pierwszy ukazała się gazetka szkolna „Hip Hop”.

Od roku 2003 do roku 2006 opiekunami samorządu były panie Beata Piskorz i Hanna Sarnowska, zaś w latach 2006 – 2008 opiekę nad samorządem sprawowały panie: Justyna Lecyk, Sylwia Sikora, Agnieszka Wardak. We wrześniu 2008 roku Parlament szkoły wybrał w demokratycznych wyborach nowe opiekunki Samorządu panie: Joannę Borkowską i Agnieszkę Wardak

Samorząd jak w początkach istnienia szkoły, tak i współcześnie działa według wcześniej ustalonego harmonogramu. W swoją pracę angażuje uczniów jak i nauczycieli. Organizowane są apele narodowe, szkolne, wiele konkursów literackich, plastycznych czy sportowych. Przedstawienia przygotowywane na różne uroczystości prezentujemy rodzicom, mieszkańcom miasta, przedszkolom i szkole specjalnej.

Zachęcamy uczniów do pracy charytatywnej, poprzez udział w akcjach tj.: „Góra Grosza”, „Pomóż i Ty”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, by uczulać ich na cierpienia i potrzeby innych ludzi.

Regularnie jest zmieniana dekoracja na tablicy Samorządu Uczniowskiego zgodnie z kalendarzem uroczystości.

Uczniowie szkoły wraz z opiekunami reprezentują szkołę z pocztem sztandarowym w ważnych uroczystościach narodowych i miejskich, np. rocznica katyńska, Święto Niepodległości, rocznica śmierci papieża Jana Pawła II, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dni Łukowa.

Samorząd Uczniowski klas IV – VI ściśle współpracuje z samorządem klas młodszych, organizując m.in. Jasełka. Zapiski ważniejszych wydarzeń szkolnych przedstawione są w „Kronice szkoły” i w gazetce szkolnej „Hip Hop”.

 

   

 

 

 

 
 

Copyright © 2008 SP4 Łuków