Świetlica - Informacje


   

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

PONIEDZIAŁEK: 

·         Wprowadzenie tematu tygodnia

·         Gry i zabawy dydaktyczne

·         Zajęcia umuzykalniające

WTOREK:   

·         Gry i zabawy dydaktyczne

·         Zajęcia techniczne

ŚRODA:

·   Gry i zabawy ruchowe

·   Zajęcia czytelnicze

CZWARTEK:

·   Gry i zabawy ruchowe

·   Zajęcia plastyczne

PIĄTEK:

·   Gry i zabawy zespołowe

·   Spotkanie z bajką

·   Sekcja dekoracyjna

 

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY

 

7:00 – 8:00

v  Relaks przy muzyce, zabawy relaksujące, zabawy dowolne

8:00 – 8:50

v  Kolorowanki, uzupełnianki, zabawy swobodne

11:15 – 12:15

v  Przygotowanie do obiadu

v  Porządkowanie i wietrzenie sali

v  Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie jedzą obiadów

v  Odpoczynek i zabawy dowolne

12:15 – 12:45

v  Przygotowanie do obiadu

v  Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie jedzą obiadów, odpoczynek

v  Gry i zabawy stolikowe w grupach

12:45 – 14:15

v  Zajęcia prowadzone przez wychowawców związane z tematami tygodnia (muzyczne, techniczne, czytelnicze, plastyczne, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem dramy, konkursy i quizy, zabawy tematyczne, gry i zabawy ruchowe i sportowe w sali i na boisku, spacery, wycieczki, gry i zabawy zespołowe, gry planszowe)

v  Czytanie opowiadań, bajek, prasy dla dzieci

v  Oglądanie filmów i bajek dla dzieci, słuchanie bajek i piosenek z płyt i kaset

v  Zajęcia poświęcone dekorowaniu świetlicy

14:15 – 15:00

v  Odrabianie lekcji, ćwiczenia kaligraficzne, czytanie, kolorowanki, uzupełnianki

15:00 – 16:15

v  Swobodne gry i zabawy w sali

v  Wypoczynek, relaks przy muzyce, porządkowanie Sali

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY

 

1.      Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci rodziców pracujących.

2.      W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas pierwszych, a następnie dzieci rodziców/opiekunów samotnie je wychowujących.

3.      W miarę posiadania wolnych miejsca przyjmowani są uczniowie klas I-III.

4.      W każdym z tych przypadków mogą być wymagane od rodziców zaświadczenia o zatrudnienia z miejsca pracy.

5.      Dziecko pozostawione pod opieką świetlicy może ją opuścić samodzielnie lub pod opieką wskazanej w oświadczeniu osoby.

 

 

KODEKS UCZNIA

 

1.       Nie wychodzimy z sal świetlicowych bez wychowawców, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

2.       Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam.

3.       Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania prac domowych.

4.       W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy i nie oceniamy wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.

5.       Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętów, zabawek, gier.

6.       Przed posiłkiem starannie myjemy ręce.

7.       Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.

8.       Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.

9.       Okazujemy życzliwość oraz pomoc młodszym kolegom.

10.    Reagujemy na niewłaściwe zachowanie innych.

11.    Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy, czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.

 

 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

NR 4 W ŁUKOWIE

 

1.     Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną w czasie pozalekcyjnym ze stałą grupą wychowanków głównie klas I-III, których uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

2.      Świetlica czynna jest w stałych godzinach: od 7: 00 do 16: 15, dostosowanych do czasu pracy rodziców.

3.     Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy wynikają z obowiązku zaspokajania różnorodnych potrzeb biologicznych i psychospołecznych dzieci.

4.      Zadania dydaktyczna polegają głównie na stworzeniu możliwości odrabiania lekcji w warunkach gwarantujących możliwość skupienia się do samodzielnej pracy oraz organizowaniu zajęć umysłowych.

5.      Dzieci przyjmowane są do świetlicy na wniosek rodziców zgłaszających taką potrzebę. Wypełniają oni kartę zgłoszenia dziecka, zawierającą jego dane osobowe oraz oświadczenie dotyczące jego godzin pobytu w świetlicy i powrotu do domu, a także zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców.

6.      Dziecko może być wcześniej zwolnione ze świetlicy niż przewiduje to oświadczenie rodziców pod warunkiem pisemnej ich zgody. Dziecko może być „wydane” innej osobie niż w oświadczeniu pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia przez rodziców wychowawcy świetlicy.

7.      Świetlica jest dla wychowanków miejscem, które zapewnia:

a)    opiekę i pomoc w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności,

b)    możliwość korzystanie z wyżywienia,

c)    odpoczynek bierny i czynny (gry i zabawy na świeżym powietrzu, kontakt z przyrodą),

d)    naukę zorganizowaną w odpowiednich warunkach i przy właściwej pomocy,

e)    rozrywkę (zabawę realizowaną pojedynczo i zbiorowo),

f)     wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań (muzycznych, tanecznych, plastycznych).

8.     Świetlica współpracuje z rodzicami klas w zakresie pomocy pedagogicznej dzieciom.

9.      Świetlica współpracuje z rodzicami swoich wychowanków w zakresie pomocy wychowawczej.

10.   Świetlica prowadzi dokumentację w postaci:

a)    rocznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, opracowanych na podstawie kalendarza imprez okolicznościowych,

b)    miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej,

c)    rocznych i semestralnych sprawozdań z realizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej,

d)    dziennika zajęć świetlicy na podstawie tygodniowego harmonogramu zajęć.

 

                                                                          

 

 

 

 
 

Copyright © 2008 SP4 Łuków